2017-05-03 13:02:30

Objava Natječaja

Natječaj objavljen na web stranici OŠ Podmurvice i u Novom listu dana 3. svibnja 2017. godine.

 

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10. ispravak, 90/11.,16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14. ) i članka 57. i 59. Statuta Osnovne škole Podmurvice, Rijeka, Školski odbor Osnovne škole Podmurvice, Rijeka, dana 3. svibnja 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

 

Ravnatelj/ica  školske ustanove mora imati najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno – obrazovnim poslovima u školskim ustanovama i ispunjava slijedeće uvjete:

  1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:


a) Sveučilišni diplomski studij ili
b) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) Specijalistički diplomski stručni studij.

 

  1. Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke l., ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 

  1. Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. i točke 2. ovoga članka može biti ravnatelj/ica osnovne škole ako u trenutku prijave na Natječaj za ravnatelja/icu obavlja dužnost ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o osnovnom školstvu («Narodne novine» br.59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01.i 76/05.)

 

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
  • potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
  • potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja

 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 5 (pet) godina.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

 

Prijave s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6, HR – 51 000 Rijeka

s naznakom »Za Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati».

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Osnovna škola Podmurvice Rijeka